טופס 161 - הפקת אישור פיצויים

מי זכאי לפיצויים?
פיצויים מגיעים לעובד שפוטר או התפטר ממקום עבודתו, ובלבד שהוא עומד בשני תנאים: כספי הפיצויים הופקדו עבורו מדי חודש ובאופן שוטף לקופת גמל, לקרן פיצויים או לביטוח פנסיוני והעובד הפסיק לעבוד/פוטר אצל המעסיק ממנו מבקש לבצע משיכת כספי פיצויים. כספי הפיצויים נחשבים להכנסה ומחויבים בתשלום מס (אך לא בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות). עם זאת, ישנם סעיפים חריגים המעניקים פטורים מתשלום מס בגין כספים אלו. העובדים יכולים לבחור להשאיר את הכספים בקופה או למשוך את חלקם.

האם בכל מצב קיים חיוב מס הכנסה, והאם ניתן לעשות פיצול?
להחלטה על משיכת פיצויים או השארתם בקופה יש השלכות עתידיות שאף משפיעות על גובה קצבת הפנסיה החודשית שלכם. עובד יכול לבחור להשאיר את כספי הפיצויים בקופה, למשוך אותם במלואם או למשוך את חלקם, ובאמצעות סיוע של רואה חשבון משיכת פיצויים ניתן יהיה לבצע תכנון מס שיטיב עם העובד. עם זאת, לא ניתן יהיה למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס וליעד את היתרה לרצף פיצויים, אלא למשוך חלק מהפיצויים ולשלם עליהם מס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים או למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתר לרצף קצבה.

מהו תהליך קבלת כספים מחברת הביטוח? 
על מנת לבצע משיכת פיצויים מחברת הביטוח יש לגשת לפקיד השומה עם טופס 161 שהתקבל על ידי המעסיק ובו פירוט של הסכומים שהופרשו לקופת הגמל של העובד וטופס 161א הממולא על ידי העובד. במידה ומדובר באדם לאחר גיל פרישה, יש צורך להגיש בנוסף את טופס 161ד. את האישור שיתקבל מפקיד השומה יש להעביר לחברת הביטוח המחזיקה בכספי הפיצויים על מנת שתדע האם לנכות מסכום הפיצויים מס ומהו השיעור שלו. לאחר קבלת כלל הטפסים אצל חברת הביטוח – זמן העברת הכספים לחשבונו של העובד יארך 4-21 ימי עסקים, בהתאם לנהלי העבודה בחברת הביטוח. כחלק מהנתונים שמס הכנסה דורש לצורך הפקת אישור לצרכי מס, הינם 3 תלושי שכר אחרונים.

פיצויים פטורים ופיצויים חייבים – 
כספי פיצויים נחשבים כהכנסה, שעליהם חלה חובת תשלום מס הכנסה. ישנם מקרים בהם ניתן יהיה לקבל פטור ממס, כאשר הסכום הינו שכר חודשי כפול מספר שנות העבודה, ולכל היותר עד לתקרה השנתית שקבועה בחוק כפול מספר שנות העבודה – יהיו פטורים ממס.

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מוגדל. לדוגמה, פקיד השומה רשאי להגדיל את הפטור ממס על מענקי פרישה וכספי פיצויים “באופן אוטומטי” וזאת עד לשיעור של כ-150% מהמשכורת הנקובה בטופס 161 בברוטו או עד לתקרת המקסימום לכל שנת עבודה, כפי שמתפרסם מדי שנה.

כיצד מבוצע חישוב פיצויים?
כספי הפיצויים מחושבים לפי המשכורת החודשית האחרונה של העובד כפול מספר שנות הוותק שלו, בתוספת של ימי חופשה שלא נפדו. לעובד שפוטר או התפטר טרם מלאה לו שנה מלאה במקום העבודה לא מגיעים פיצויים. לעובד בשכר שעתי, יש לחשב ממוצע שעות עבודה ב-12 חודשי העבודה האחרונים לעבודתו ולהכפילן בשכר האחרון לשעה אשר שולם לו – זוהי משכורת קובעת. את המשכורת הקובעת יש להכפיל בשנות הוותק. לצורך קביעת סכום המשכורת הקובעת ניתן להשתמש בעמלות במידה ומדובר בעובד מכירות אשר למשכורתו מתווסף דרך קבע תשלום של פרמיה, יש לחשב זאת על ידי ממוצע העמלות של 12 המשכורות האחרונות. הכנסות נוספות המשמשות לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, מלבד שכר יסוד, הם תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית/מקצועית. הכנסות שלא ישמשו לצורכי חישוב פיצויים הם תשלום החזר נסיעות, מזון, טלפון, רכב, בונוסים חד-פעמיים, משכורת 13, תשלום עבור שעות נוספות וכיוצ”ב.

טפסים חשובים שצריך להכיר – 161, 161א, 161ד
טופס 161 הינו טופס הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, בין אם בהתפטרות או בפיטורין. הטופס מחויב לעבור לידיו של העובד עם תום עבודתו בנוסף למכתב המאשר שחרור כספי פיצויים מהקופה אליה הופקדו כספי הפיצויים. עם זאת, החל מיוני 2018 עודכן החוק, ובמידה והמעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור המעסיק בחלוף 4 חודשים ממועד סיום העבודה. טופס 161א מייצג טופס אותו ממלא העובד המבקש למשוך את כספי הפיצויים, ובו הוא נדרש לציין האם מעוניין למשוך את כספי הפיצויים במלואם. במידה והגעתם לגיל פרישה, תצטרכו למסור לפקיד השומה גם את טופס 161ד קיבוע זכויות. זהו טופס בלתי הפיך ולאחר 120 יום לא יהיה ניתן לבצע בו שינויים. מכאן יש חשיבות מיוחדת למלא את טופס 161ד בסיוע של רואה חשבון.

אילו טפסים צריך להכין מראש לחברת הביטוח?
הטפסים אותם יש להכין לצורך משיכת פיצויים הם צילום של תעודת זהות או רישיון נהיגה בתוקף וכן צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון של מבקש הפיצויים. כמו כן, יש לצרף את הטפסים הרלוונטיים – טופס 161, 161א, טופס 161ד במידת הצורך וכן לבקש מחברת הביטוח אצלה נמצאים כספי הפיצויים שלכם את טופס עזר לטופס 161 ובו פירוט אודות מצב הכספים והיקפם.

כמו כן, לכל חברת ביטוח קיימים מסמכים נוספים ספציפיים לגבי משיכת כספים פטורים/חייבים.

תהליך משיכת פיצויים בביטן את ביטן פיננסים
השארת פרטי יצירת קשר והמחלקה המקצועית תחזור אליכם להמשך טיפול. כחלק מהתהליך, תידרשו לענות על מספר שאלות בסיסיות הנוגעות למקום העבודה ממנו אתם מבקשים למשוך פיצויים ולהזין פרטים כלליים אודותיכם. בנוסף, לאחר שיחה עם המחלקה המקצועית תידרשו להשלים את המסמכים הבאים: צילום תעודת הזהות שלכם, טופס 161 מהמעסיק (גם במידה ולא נחתם ע”י המעסיק – לצורך אישור ממס הכנסה), טופס 161 א’ חתום על ידכם. כמו כן, יש לצרף למסמכים 3 תלושי שכר אחרונים ומכתב מהמעסיק שמאשר את שחרור קרן הפנסיה (במידה ואין בידיכם מכתב שחרור כספים אך עברו 4 חודשים ממועד סיום העבודה – ניתן לוותר על המכתב). באמצעות מסמכים אלה – נוכל לפעול בשמכם מול רשות המיסים וחברת הביטוח. בנוסף, כחלק מתהליך משיכת פיצויים אונליין ותפעול שוטף מול רשויות המס, נשלח אליכם לינק לכתובת המייל שלכם לטובת ייפוי כח למס הכנסה לחתימה.

באילו מקרים נדרש אישור מס הכנסה למשיכת פיצויים?
אישור מס הכנסה נדרש במקרים בהם הינכם עוברים את תקרת הפטור המותרת עפ”י חוק, לפי החישוב שביצע חשב השכר בחברה שבו אתם מועסקים. כמו כן, ישנם ארגונים שלמרות שלא מגיעים לתקרת המס, מבקשים להפיק אישור ממס הכנסה. בשני המקרים הנ”ל, יש להפיק אישור לחברת הביטוח/מעסיק לצורך משיכת כספי פיצויים. במידה והגעתם לגיל פרישה על פי חוק, מומלץ לתאם פגישת ייעוץ כדי לבנות תהליך משיכת כספי פיצויים בצורה מיטבית, כדוגמת משיכת כספי פיצויים בפטור ממס, פטור על הקצבה ועוד.

גולן קלדרון – מנהל מחלקת פיצויים
חשב שכר מעל 20 שנה, ידע נרחב ומעמיק בתחום חשבות השכר, בעל תודעת שירות יוצאת דופן.
מנהל את מחלקת הפיצויים מא’ ועד ת’- מרגע שהבקשה/טיפול מגיעים למשרד ועד הרגע שאתם מקבלים אישור ממס הכנסה למשיכת הפיצויים תוך מתן דגש תכנון מס מיטבי לכל לקוח.
התהליך כולל הפקת אישורים ממס הכנסה בנושא פיצויים, הכנה, ליווי ורישום של טופס 161א הודעה על הפרישה , בחינת נאותות טופס 161 שהתקבל בצורה נכונה מהמעסיק.
במידה הצורך סיוע בהתנהלות מול חברות הביטוח עד קבלת האישור בפועל.
גולן בעל יכולות יחסי אנוש יוצאות דופן, ידוע בסבלנותו וביכולתו להכיל כל נושא וכל אדם מתנסח בצורה רהוטה ועושה עבודה מצוינת מול כל לקוח ובעל יכולת רגישות מיוחדת מול לקוחות וצוות המשרד.

התחלת תהליך אישורים פיצויים טופס 161 – 

השאירו פרטים ויחזור אליכם בהקדם נציג חברת ביטן את ביטן פיננסים שילווה אתכם בתהליך לכל אורך הדרך.

אהבת את מה שקראת? משאירים פרטים להתחלת תהליך עם צוות המומחים שלנו    משרד ביטן את ביטן פיננסים